ARTICLE 7. LA PRODUCCIÓ D´AVIRAM I EL BENESTAR ANIMAL.

12 Agost 2010

En els darrers anys ha agafat forta empenta el moviment proteccionista dels animals el qual ha pressionat fortament als estaments socials i polítics per a que es reguli i es legisli tot allò en que estan implicats els animals i el seu benestar.

 El sector de l´aviram no ha quedat aliè al tema . És per això que s´han promulgat una serie de lleis a nivell de Comunitat Europea que posteriorment s´han traspossat a nivell nacional i autonòmic en que es regula la producció, el transport i el sacrifici d´animals de producció i aviram.

  Tots els grangers i productors d´aviram han d´estar en possesió d´un títol en benestar animal, al igual que els xòfers de vehicles que transporten bestiar. I alhora han de cumplir una serie de normes que vetllin pel benestar dels animals.

 Tota la normativa al respecte queda reflactida bàsicament en les següents lleis:

 -BOE. LEY 32/2007 de 7 noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

 -BOE. REAL DECRETO  348/2000 de 10 marzo relativo a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.

 -BOE. REAL DECRETO 3/2002 de 11 enero sobre normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.

 -BOE. REAL DECRETO 692/2010 sobre normas mínimas de protección de los pollos destinados a la producción de carne.

 -BOE . REGLAMENTO 1/2005 de 22 diciembre de2004 sobre protección de los animales durante el transporte.

 -BOE. REAL DECRETO 751/2006 de 16 junio sobre autorización i registro de transportistas y medios de transporte de animales vivos.

 -BOE. REAL DECRETO 54/1995 de 20  enero sobre estabulación y sacrificio.

 -REGLAMENTO (CE) nº 1099/2009 de 24 septiembre relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza o sacrificio.

Anuncis

12 Agost 2010

Per motius tècnics hem estat tres mesos sense publicar cap article però novament reprenem la publicació.