ARTICLE 1.ELS POLLASTRES(BROILERS)I LES GALLINES(PONEDORES)

3 Novembre 2009

  Termes tant comuns com pollastre i gallina s´empren de vegades de forma banal sense saber la correcta definició de cadascun.

  Tots dos formen part de l´especie Gallus gallus, i la principal diferència entre ells no és pas com molta gent està pensant de que el pollastre és mascle i la gallina femella.

  La diferencia radica en que són races diferents i s´aprofiten diferents productes de l´animal.

  El pollastre engloba les races de l´especie Gallus gallus (races pesades) que es dediquen a engreixar-se en granges comercials per tal que al final del cicle productiu s´enviin a escorxador per tal d´aprofitar com a producte la seva carn. S´engreixen tant els mascles com les femelles. Tambè es coneixen amb el nom de broilers.

  La gallina engloba les races de l´especie Gallus gallus (races lleugeres i semipesades) que es dediquen a criar–se en granges comercials per tal d´aprofitar  com a producte els ous que ponen. Nomès s´aprofiten les femelles per a tal fi. Tambè es coneixen amb el nom de  ponedores.  Els mascles de les gallines són els *galls i no tenen cap valor comercial.

  Alhora les races de gallines poden ser d´ou blanc (races lleugeres) o d´ou ros (races semipesades).

  Tantmateix tant els broilers com les ponedores provenen d´un ou fèrtil el qual ha estat post per una gallina reproductora i previament fecundat per un gall reproductor.

I que en funció de la raça que siguin aquests reproductors donaran lloc a broilers o ponedores.

Races pesades:

Mascle (gall) reproductor

           +                           —ou fèrtil—à    femelles i mascles  (broilers)

Femella (gallina) reproductora

Races lleugeres i semipesades:

Mascle (gall) reproductor

           +           —ou fèrtil—à   femelles (ponedores)     mascles (*galls)

Femella (gallina) reproductora

Anuncis